Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Varsler reguleringsendringer

Tønsbergprosjektet varsler reguleringsendringer, slik at permanent helikopterplass kan etableres på eksisterende parkeringshus, og ikke på toppen av somatikkbygget.

Bakgrunnen for dette er blant annet:

  • Alderspsykiatri lå ikke inne i konseptet da reguleringsplanen ble utarbeidet.
  • Psykiatribygget har fått endret utforming, med store og åpne uteområder (terapihager) som ville vært i direkte linje til helikopterplass på somatikkbygget.
  • Det er ennå ikke kjent hvilke krav den nye helikoptertypen stiller til sykehusenes landingsplasser. Men fordi dette er et stort helikopter, vurderer Tønsbergprosjektet det slik at bygningsmessige krav blir vanskelig å tilfredsstille ved Sykehuset i Vestfold, spesielt for eksisterende bygningsmasse.
  •  Større kjennskap til tekniske utfordringer (inkl. ulykkestilfeller) ved å kombinere helikopterlanding på toppen av somatikkbygget.

I tillegg varsles det en mindre endring for å etablere langsgående kantparkering i Christian Fredriksgate, mellom Håkon V gate og Magnus Lagabøters gate, samt mindre justeringer av arealformål for å øke bredden på atkomstvei.

Under et åpent møte 13. juni (foto under) ble sykehusets naboer orientert om endrings- og planprosess, helikoptersaken og framdrift for arbeid i Tønsbergprosjektet, inkludert arbeidstider.

Åpent informasjonsmøte – presentasjon

Einertsen 1
Fra nabomøtet – prosjektdirektør Tom Einertsen orienterer.

MERK:  På nabomøtet opplyste prosjektledelsen at det gjennomføres støymålinger av pågående grave- og lastearbeider på psykiatritomta. Dette blir gjort etter tilbakemeldinger fra naboer om at arbeidet oppleves støyende. Ut fra måleresultatene vil det bli gjort vurderinger om det er behov for eventuelle tiltak. Informasjon om dette legges ut som egen sak.

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:06+00:00