Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Urokkelig tidsfrist

– Forprosjektrapporten skal leveres 1. desember. Den fristen er urokkelig, sier TPs rapportredaktør, Nils Hjorthol.

Fortsatt beholder Hjorthol nattesøvnen, men legger ikke skjul på at tidsfristen er «knallhard».

– Forprosjekteringen er nå inne i en hektisk fase, og mange brikker skal falle på plass før sentrale deler av rapporten kan ferdigstilles. Når vi overleverer den, må vi vite at prosjektet kan gjennomføres innenfor de ambisiøse prosjektmålene som er satt. Det krever at vi har løpende kontroll med utviklingen frem til leveringsfrist 1. desember. Da gjelder det å organisere arbeidet slik at kapitlene er på plass etter oppsatte frister for innlevering, påpeker Hjorthol. Han legger til:

– «Sklir» vi for mye på delfristene, kan det gå ut over muligheten til å bearbeide dokumentet og presentere det slik vi ønsker.

TAR INGENTING FOR GITT

For ingen må være i tvil om at ambisjonsnivået er høyt for forprosjektrapporten, i likhet med Tønsbergprosjektet som sådan. Her dreier det seg om et avgjørende bestillingsdokument som legges fram for tre beslutningsorganer før og etter årsskiftet.

I desember blir saken behandlet av både prosjekt- og sykehusstyret. På nyåret (trolig 2. februar) treffer så styret i Helse Sør-Øst sin avgjørende beslutning. Blir det fattet byggevedtak, kan SiV-utbyggingen komme i gang i slutten av 2017.

– Men vi vet ikke hva som kan skje og skal ikke ta noe for gitt. Derfor er det så viktig at dette blir et godt dokument som uttrykker nødvendig sikkerhet, sier Hjorthol (foto).

Nils-Hjorthol-1 - Copy

FORSTÅELIG FOR ALLE

Forprosjektrapporter av denne typen skal omhandle følgende hovedtemaer, ifølge krav myndighetene har satt til tidligfaseplanlegging* i sykehusprosjekter:

  • Bakgrunn for prosjektet, mandat, mål og organisering.
  • Oppdateringer fra konseptfasen og utredninger i forprosjektfasen.
  • Beskrivelse og tegninger av bygningsmessige og tekniske løsninger, funksjonsområdene med alle rom, løsninger for logistikk, utstyr, økonomi m.m.
  • Plan for gjennomføring inkludert ferdigstilling, overlevering og idriftsetting.

I tillegg kommer en rekke vedlegg som mer detaljert beskriver delområder. Blant disse er 

LCC-beregninger, miljøprogram, bæresystemer, brannkonsept, tekniske systembeskrivelser og grensesnittanalyser. Og ikke minst vil BIM-modellen være en del av leveransen.

De viktigste mottakerne av den ca. 100 sider lange forprosjektrapporten (utenom vedlegg) er altså styremedlemmer, lokalt og regionalt. Her er mye kompetanse samlet – teknisk, økonomisk og sykehusfaglig. Men ifølge Hjorthol skal rapporten utarbeides slik at den er forståelig for alle interesserte. Den blir illustrert med perspektiver og et utvalg tegninger.

IPD-KONTRAKT

Parallelt med forprosjektrapporten har TP-ledelsen også planer om å legge fram forslag til en såkalt

IPD-kontrakt med totalentreprenør Skanska  og prosjekteringsgruppen CURA – i henhold til en intensjonsavtale som er inngått.

IPD-kontrakten vil avløse inngåtte kontrakter med Skanska og CURA – og blir en samspillsavtale med incentiver basert på forprosjektet.

Med en slik avtale på plass, i tillegg til forprosjektrapporten, vil risikoen i prosjektet være betydelig redusert.

* Forprosjektfasen er siste etappe i tidligfasen og danner grunnlag for fjerde beslutningspunkt, B4 = utbyggingsvedtak. Etter en overordnet utviklingsplan følger: idéfase, konseptfase (med skisseprosjekt) og forprosjektet.
Se mer: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

 

2018-04-19T08:37:20+00:00