Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

TP fra A til Å


Ordliste for landets mest nytenkende sykehusprosjekt.

Denne oversikten forklarer ord, forkortelser og begreper som ofte brukes i TP. Den gir deg også relevant informasjon om prosjektet.

Oppstillingen er på ingen måte komplett, men dynamisk og justerbar. Innspill som supplerer og korrigerer tas derfor imot med takk på denne epost-adressen.

For ordens skyld: TPs prosjekterende medarbeidere benytter i ulike sammenhenger engelsk som arbeidsspråk. Av den grunn er flere engelskspråklige benevnelser beholdt.

Vær oppmerksom på at ord markert i kursiv, er å finne som eget oppslagsord.

A

AF Decom: Riveentreprenør. Se riving.

Akuttsenter: Fyller Somatikkbyggets underetasje, med egen ambulanseinngang til akuttrom/traumerom. Omfatter også: radiologi, avklaringspost med 30 senger, egne samtalerom for pasient/pårørende og lege/sykepleier, samt «mini-overvåkning» for rask pasientbehandling.

Ambisjoner: TPs sterke ambisjoner kan oppsummeres slik: raskere – billigere – bedre. Sammenliknet med tilsvarende sykehusutbygging skal Tønsbergprosjektet realiseres 50 prosent raskere (over bakken), 10 prosent billigere og uten byggefeil. TP benytter ny gjennomføringsstrategi med strukturert samhandling. Se bl.a. Big Room, BIM, ICE, IPD, Lean Construction, montering, standardisering, VDC. 

ArchiCAD: Tegneprogram for Mac og Windows, utviklet av ungarske Graphisoft. Her tegnes bygninger som tredimensjonale modeller. Se BIM.

Arkitektur: Nybyggene skal uttrykke varme og variasjon – og framstå tilgjengelige, oversiktlige og fleksible, med innslag av farger og naturmaterialer. Utsikt til park, by og indre gårdsrom. Særlig styrende for Psykiatribyggets arkitektur er løsninger som sikrer både åpenhet og skjerming.

AutoCAD: Utbredt programvare fra Autodesk (USA) for tegninger og tredimensjonal visualisering. Se BIM.

B

BA 2015: TP har vært et demonstrasjonsprosjekt i den nasjonale satsingen for bedre effektivitet og bærekraft i byggenæringen, kalt BA 2015. Programmet er avsluttet, og TPs markedsundersøkelse om industriell byggemetodikk inngikk som ett av demonstrasjonsprosjektene. Se pilot.

B4: Beslutningspunkt 4. Styrevedtak i Helse Sør-Øst (2. februar 2017) som godkjenner detaljprosjektering og gjennomføring, basert på forprosjektrapporten. B4 er det siste av de stegvise plankravene myndighetene har fastsatt for sykehusprosjekter. De foregående er: Utviklingsplan – Idéfaserapport – Konseptfaserapport. Se byggevedtak.

Barn og ungdom: I Somatikkbyggets 1. etasje plasseres barneakuttmottak, samt sengepost, prosedyrerom, dagenhet og poliklinikk. I området blir det lagt til rette for alle spesialiteter og diagnoser, tilpasset pasienter fra 0 til 18 år.

Befaringer: Før bygging blir det digitale ferdigbefaringer – med VR-briller – i komplett BIM-modell. Dermed kan feil og mangler rettes opp raskere og billigere enn ved tradisjonell utbygging. I tillegg kommer fysiske befaringer, ikke minst for å kontrollere at modell og bygg stemmer overens.

Big Room: «Hjertet» i TPs kontorbygg. Spesialtilpasset operativt samhandlingsrom for byggherreorganisasjon, rådgivergruppe og entreprenør.

BIM: Building Information Modeling. Teknologi for modellering av byggeprosjekter. Slik digital planlegging, bygging og informasjonslagring/-deling er også viktig for sykehusdriften. Tønsbergprosjektet skal bruke komplett BIM i åpne, standardiserte formater i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Ikke bare i 3D, men i flere dimensjoner som inkluderer kostnader, framdrift og FDV.  Åpen BIM benyttes i alle faser, på alle nivåer og av alle fag. Hensikten er å oppnå mer effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet og styrket sikkerhet (færre HMS-utfordringer). I tillegg skal åpen BIM legge til rette for avansert, industriell bygging. Se Skanska og BIM.

BIM-server: Anskaffet og etablert av Tønsbergprosjektet i samarbeid med Helse Sør-Øst. Organiserer fagmodellene som kan vises hver for seg, eller som en hel, integrert modell. Løsningen videreutvikles fortløpende sammen med leverandør Jotne. Vil på sikt gjøre det mulig å se TP og andre sykehusprosjekter i sammenheng og gi store mengder produktdokumentasjon som er viktig i forvaltning, drift og vedlikehold, se FDV. Et nytt register er under utvikling. Her merkes alle bygningskomponenter med RFID-brikker (radiofrekvensidentifikasjon). Slik kan sykehusene få en komplett digital kunnskapsbank.

BMP: Byggherrens maksimalpris.

BREEAM-NOR: Norsk versjon av det anerkjente internasjonale systemet for miljø- og energisertisertifisering (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). Som et av de første sykehusene i Norge, tar TP i bruk BREEAM-NOR. Dette premierer miljøprestasjoner som ligger over dagens standard og lovverk, og motiverer til bærekraftig design og bygging. I forprosjektet satte TP seg som mål å oppnå nivå «Very Good». Sentrale informasjonspunkter:
a. Basis beskrivelse av prosjektet.
b. BREEAM-NOR Very Good
c. Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design:
– Prosjektet har satset på digitalisering både ved planlegging, bygging og drift. Det blir gjennomført bygging med stor grad av prefabrikasjon. Det er planlagt løsninger med gjenvinning av sykehusets energiprosesser og optimaliseringer av styresystemer for solavskjerming, gjenvinning og romstyringer for å minimalisere energibruk til oppvarming uten at dette reduserer sykehusets krav til sikkerhet, redundans og kvalitet.
d. Brutto gulvareal (BRA) – m2
– Somatikk: 32.851 m2
– Psykiatri: 11.732 m2
e. Tomtestørrelse – 33 dekar (psykiatri- og somatikkbyget)
f. Område for lagring (m2)
– Somatikk: 951 m2
– Psykiatri: 363 m2
g. Areal allment tilgjengelig
– Somatikk: ARK: 3.800 m2
– Psykiatri: ARK: 970 m2
h. Areal bygd for offentlig bruk
– Somatikk: ARK: 15.900 m2
– Psykiatri: ARK: 6.300 m2
i. Beregnet strømforbruk – 142 kWh/m2
j. Beregnet bruk av fossil energi – 0 kWh/m2
k. beregnet produksjon av fornybar energi -0 kWh/m2
l. Beregnet vannforbruk – m3/person/år – 650 liter/sengeplass/døgn
m. Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse:
– TEK10-brakker
– Braketter for ledninger og kabler effektiviserer arbeid og minsker støv ved boring i HD
n. Liste over realiserte tiltak – se pkt. m

Bruker: Helsesektorens ofte brukte betegnelse på pasient. Skiller seg fra byggebransjens brukerbegrep som tradisjonelt omfatter ansatte som skal «bruke» bygget.

Brukermedvirkning: Involvering av brukerrepresentanter i sykehusplanlegging. Brukere deltok særlig aktivt under programmeringen av «nye SiV». vinter/vår 2016. Under videre prosjektering holdes sykehusets brukerutvalg informert.

buildingSMART: Internasjonalt digitalt initiativ for å oppnå bedre kvalitet til lavere pris i byggebransjen. Standardiserer teknologi, språk (semantikk) og prosess for å oppnå sømløs dataflyt mellom alle fag i hele verdikjeden i byggenæringen. Vesentlig for åpen BIM. Hovedstandarder i buildingSmart:

 • Teknologi: Industry Foundation Classes (IFC) – også kalt buildingSmart datamodell – sikrer at komplekse (geometri og egenskaper) digitale bygningsdata kan flyte mellom prosjektets fag, uansett programvare.
 • Språk: International Framework for Dictionaries (IFD), supplerer IFC-standarden med et komplett sett av begreper som beskriver alle bygningskomponenter og tilhørende egenskaper.
 • Prosess: Information Delivery Manual (IDM), beskriver aktører og dataleveranser for prosesser entydig i prosjekt.

buildingSMART Norge har som oppgave å støtte standardiseringsarbeidet og drive effektiviserende gjennomføring i konkrete byggeprosjekter, blant dem Tønsbergprosjektet.

Byggeplass: Se montasje.

Byggherre: Juridisk betegnelse på den som skal motta et bygg. Sykehuset i Vestfold er TPs byggherre, prosjekteier og oppdragsgiver – også kalt tiltakshaver i plan- og bygningslovgivningen. Blant byggherrens viktigste oppgaver er å bestemme rammene for prosjektet, stille tomt til rådighet og sikre finansiering. Overordnet oppdragsgiver: Helse Sør-Øst. Se byggherreorganisasjon og byggevedtak.

Byggherreorganisasjon: Tønsbergprosjektet er byggherrens (SiV) utøvende organ, med ansvar for planlegging, kontraktsinngåelse og gjennomføring av SiV-utbyggingens 7. og siste byggetrinn. Eget prosjektstyre (leder: Stein Kinserdal).

Byggevedtak: Forprosjektrapporten gir grunnlag for vedtak om utbygging, dvs. detaljprosjektering og gjennomføring, kalt B4 (fjerde beslutningspunkt). Forprosjektet ble godkjent av sykehusstyret 5. januar 2017. Endelig godkjenning kom fra styret i Helse Sør-Øst 2. februar 2017.

C

California: TP smarbeider med verdens mest anerkjente sykehusbyggere i San Fransisco-området. De har utviklet kontrakts- og gjennomføringsmodellen Integrated Project Delivery (IPD). Modellen forutsetter bl.a.: Alle utbyggingsaktører trekkes inn så tidlig som mulig. Alt tegnes i en tredimensjonal modell (BIM). Alle sitter fysisk sammen (Big Room) og arbeider i samme virtuelle sykehusmodell. Alle fag er samlet for raske avklaringer. Alle arbeider til felles beste og avstår fra løsninger bare de selv tjener på. TPs samarbeid med San Fransisco-miljøet består av oppdatering og kunnskapsdeling.

CCC: Core – Cluster – Consultant er grupper som driver detaljprosjektering. Sammensetningen av gruppene avhenger av hvilke oppgaver som skal løses, men tverrfaglighet preger CCC. Det er 6 Coregrupper og 8 Clustergrupper, med sammensetning fra entreprenør, rådgiver og byggherre. Se IPD

Chargeable Cost: Sentralt IPD-begrep som betegner de samlede påløpte kostnadene ved fullført prosjekt. Hvis Chargeable Cost er høyere enn utgangsprisen, Target Cost, som ble fastsatt under prosjektering, skal fortjenesten til entreprenør og rådgiver reduseres krone for krone. Dersom differansen er større enn den fortjenesten det var enighet om, vil ikke entreprenør og rådgiver oppnå fortjeneste. Byggherren skal imidlertid alltid dekke kostnadene (uten fortjeneste). Dersom Chargeable Cost er lavere enn Target Cost, vil besparelsen fordeles 50/50 mellom byggherre og rådgiver/entreprenør.

Cura:  Navn på rådgiversammenslutningen i TP. Her inngår Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter. Kontrakten med Cura ble inngått i juni 2016 og omfatter alle rådgivertjenester i prosjektet. Varighet: ca. 5 år. Verdi: ca. 200 millioner ved fullføringen av prosjektet, ekskl. mva.

D

Digital motorvei: Betegnelse brukt om prosjektets digitale samhandlingsplattform. Den er opprettet utenom sykehusnettet for å sikre full åpenhet og optimal prosjektering mellom de tre partene: byggherreorg., rådgivergruppe og entreprenør. Har også stor betydning for bruken av BIM. Plattformen er basert på såkalt Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Leverandør: Atea.

E

Enerom: De aller fleste pasienter vil bli tilbudt enerom i «nye SiV», med direkte adgang til egne bad. Enerom gir privatliv og verdighet i en sårbar fase. Kan i tillegg benyttes til undersøkelser, trening og samtaler.

Entreprenør: Skanska har totalentreprisen for Tønsbergprosjektet. Med totalentreprise menes et stort byggeoppdrag der entreprenøren påtar seg ansvar for både prosjektering og gjennomføring.

Epost-adresser: Alle TP-medarbeidere fra rådgivergruppe, entreprenør og byggherreorganisasjon har standard epost-adresser: Fornavn.Etternavn@tonsbergprosjektet.no (Tom.Einertsen@tonsbergprosjektet.no). For epost til prosjektet, bruk: post@tonsbergprosjektet.no

F

Fasilitetsstyring: Se FM.

FDV: Forvaltning, drift, vedlikehold. Optimal tilrettelegging for FDV (+USP = utvikling, service, potensial) er en vesentlig suksessfaktor for SiV-utbyggingen – i tillegg til måloppnåelse for kost, tid, kvalitet og sikkerhet (HMS). Se ambisjoner, kostnader, framdrift, mål + FM.

Felles ansvar: Innebærer at alle kontraktspartnere i fellesskap er ansvarlige for framdrift, kvalitet og økonomi. Fra begynnelse til slutt er de solidariske og kan «kikke hverandre i kortene», etter det sentrale IPD-prinsippet: Åpen bok. Innebærer at deltakerne i prosjektet tidlig avtaler fortjeneste og fordeler den i samsvar med graden av suksess. Samlet er fortjenesten et fast beløp som prosentvis kan forhøyes eller reduseres, avhengig av om prosjektet havner under eller over utgangsprisen. I verste fall mister deltakerne fortjenesten, men får dekket utgifter slik at de ikke blir påført direkte tap. Dette kan motvirke jakt på større omsetning, siden fortjeneste vanligvis er knyttet til volumet den enkelte prosjektpartner bidrar med. Se Target Cost og Chargeable Cost.

Fellesmøte: Foregår noramalt tirsdag morgen i TP-kontorets Big Room.

Fem nuller: Se Skanska og BIM.

Fiansiering: Helse- og omsorgsdepartementet.  Lån med en øvre ramme på 1,87 mrd (2014) er vedtatt av Stortinget. I statsbudsjettet for 2017 ble prosjektet tildelt et lån på 225 millioner kroner.

FM: Facilities Management, eller fasilitetsstyring. Ledelse og oppfølging av lokaler, service og ressurser som støtter opp om kjernevirksomheten. Se FDV (USP).

Forprosjekt (rapport): Prosjekteringsarbeidet oppsummeres i forprosjektraporten – et avgjørende dokument som ble lagt fram for TP-styret, SiV-styret og HSØ-styret før og etter årsskiftet 2016/17, med endelig godkjenning (byggevedtak) fra Helse Sør-Øst 2. februar 2017.  Inndelt i følgende hovedområder, med underkapitler:

 • Bakgrunn for prosjektet, mandat, mål og organisering.
 • Oppdateringer fra konseptfasen og utredninger i forprosjektfasen.
 • Beskrivelse og tegninger av bygningsmessige og tekniske løsninger, funksjonsområdene med alle rom, løsninger for logistikk, utstyr, økonomi m.m.
 • Plan for gjennomføring inkludert ferdigstilling, overlevering og idriftsetting.

I tillegg en rekke vedlegg som mer detaljert beskriver delområder. Blant disse er LCC-beregninger, miljøprogram, bæresystemer, brannkonsept, tekniske systembeskrivelser og grensesnittanalyser. Parallelt med forprosjektrapporten la TP-ledelsen fram forslag til IPD-kontrakt med Skanska  og CURA – i henhold til en intensjonsavtale. Hvis godkjent, vil denne avløse inngåtte kontrakter og bli en samspillsavtale med incentiver basert på forprosjektet. Med en slik avtale på plass, i tillegg til forprosjektrapporten, vil risikoen i prosjektet være betydelig redusert. Se også framdrift (under).

Framdrift: Høst og vinter 2016 pågikk prosjektering, og forprosjektrapporten ble overlevert SiV-styret 28. desember. Etter endelig byggevedtak i Helse Sør-Øst 2. februar 2017, ble det satt i gang riving, og gravearbeidet på psykiatritomta startet i slutten av april. Psykiatribygget overleveres våren 2019, og hele Tønsbergprosjektet er fullført sommeren 2021.

G

Gjennomføring: For å innfri TPs ambisjoner og mål legges det opp til en rekke nye gjennomføringsmåter som sjelden er brukt i norsk sykehusbygging. Se bl.a. montering.

H

Helse Sør-Øst: Overordnet oppdragsgiver. Det regionale helseforetakets styre fattet 2. februar 2017 vedtak som godkjenner detaljprosjektering og gjennomføring (byggevedtak), basert på forprosjektrapporten. Se også framdrift og pilot.

Helikopterplattform: Tønsbergprosjektet har  søkt om reguleringsendringer, slik at permanent helikopterplass kan etableres på eksisterende parkeringshus, og ikke på toppen av Somatikkbygget.
Begrunnelsen er bl.a.:

 • Alderspsykiatri lå ikke inne i konseptet da reguleringsplanen ble utarbeidet.
 • Psykiatribygget har fått endret utforming, med store og åpne uteområder (terapihager) som ville vært i direkte linje til helikopterplass på somatikkbygget.
 • Det er ennå ikke kjent hvilke krav den nye helikoptertypen stiller til sykehusenes landingsplasser. Men fordi dette er et stort helikopter, blir bygningsmessige krav vanskelig å tilfredsstille ved Sykehuset i Vestfold, spesielt for eksisterende bygningsmasse.
 •  Større kjennskap til tekniske utfordringer (inkl. ulykkestilfeller) ved å kombinere helikopterlanding på toppen av somatikkbygget.

HMS: Se null skader.

Hoveddemonstrasjonsprosjekt: Se pilot.

I

ICE: Integrated Concurrent Engineering. En arbeidsform utviklet av romfartsorganisasjonen Nasa. På ICE-møtene samles de samhandlende partene fra ulike fag i Big Room, med egne tavler for systematisering av post-it-lapper, whiteboards og videokanoner som viser forskjellige utgaver av BIM-modellen. Beslutningsdyktighet og -villighet er viktig for effektive ICE-møter.

IFC: Industry Foundation Classes, åpent filformat som kan benyttes av ulike programvarer. Utviklet av buildingSMART og standardformat for BIM-filer.

Industrialisert bygging, eller industriell byggeproduksjon: Overordnet prinsipp for Tønsbergprosjektet som går ut på at verdiskapingen i hovedsak skal skje i fabrikker (off site) i form av moduler og/eller prefabrikkerte elementer. SiV-planleggere har lenge vært pådrivere for dette byggeprinsippet som ble benyttet da sykehusets parkeringshus og helikopterplattform ble oppført. Se også  montering.

Innovasjon: Skal gjennomsyre alle ledd i TP – i planlegging, kontraktsforhold og gjennomføring.

IPD: Integrated Project Delivery. Gjeldende kontraktsmodell i Tønsbergprosjektet mellom byggherreorganisasjon, rådgivergruppe og entreprenør, med avtale signert 10. mars 2017. Grunnlaget for IPD er det tette samarbeidet og de økonomiske fellesinteressene mellom partene i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, med raske avklaringer til felles beste, basert på prosjektets verdier. Vesentlige IPD-elementer er:

 • Tidlig involvering av alle viktige aktører for å oppnå et optimalt prosjekt. Det vil si når påvirkningsgraden er størst, og kostnadene lavest for å benytte innovativ kunnskap.
 • Risiko plasseres hos dem som har størst mulighet til å håndtere risikoen. Men avtalen er basert på at partenes sterke fellesinteresser vil gjøre bestemmelser om risikofordeling overflødige!
 • Åpen bok mellom deltakerne, der fortjenesten tidlig avtales og fordeles, og størrelsen til slutt avhenger av i hvilken grad prosjektet lykkes. Se Target Cost, Chargeable Cost, Felles ansvar
 • Deltakerne reduserer sterkt adgangen til å rette økonomiske krav mot hverandre. Det er prosjektet, og i ytterste fall byggherren, som i fellesskap bærer risikoen.
 • Utstrakt bruk av åpen BIM i hele byggeprosessen, ikke bare i 3D, men i flere dimensjoner som inkluderer framdrift, kostnader og FDV.
 • Utnytte metodene innen Lean Construction.
 • Samlokalisering for samtidig prosjektering.
 • VDC – Virtual Design & Construction
 • ICE – Integrated Concurrent Engineering

IPD-organisering:

 • CCC (Core, Cluster and Consultant) – grupper som driver detaljprosjektering i TP. Sammensetningen av gruppene avhenger av hvilke oppgaver som skal løses, men tverrfaglighet preger CCC.
 • IPD-P har ansvar for daglig prosjektdrift, basert på enstemmighet. Organ med tre medlemmer fra byggherre, rådgiver og entreprenør.
 • PSC (Project Steering Commitee). Overordnet organ som avgjør konfliktfylte saker med flertallsbeslutning. Også her tre medlemmer fra byggherre, rådgiver og entreprenør.

Se også: California.

J

Just in time: Betegnelse på effektiv og trygg byggeplasslogistikk. Utviklet for å unngå opphopning av varer som reduserer produktivitetet og øker faren for skader på personer og materiell. Det er særlig viktig at store komponenter leveres til byggeplassen i riktig rekkefølge for montering.

K

Konseptfase: Se skisseprosjekt.

Kontorbygg: Felleslokaler på sykehusområdet for partene som samarbeider om SiV-utbyggingen. 1500 kvadratmeter, ca. 60 arbeidsplasser i to etasjer og Big Room. Adresse: Adlers gate 35 J. 3116 Tønsberg.

Kontrakt: Tønsberprosjektet inngikk to hovedkontrakter i begynnelsen av juni 2016. Den ene med CURA for samtlie rådgivertjenester  i prosjekteringsfasen (se prosjektering). Den andre kontrakten ble signert med Skanska for totalentreprisen. Kontraktsinngåelsen ble basert på tilbud som reflekterer TPs ambisjoner, med sikte på endelig IPD-avtale om detaljprosjektering og gjennomføring.

Kostnader: Kostnadsdsrammen – med prognose P50 – ble i konseptfasen fastsatt til 2 535 millioner kroner (prisnivå januar 2014). Indeksregulert til ca. 2 730 mill. (des. 2016). TPs målsetting er å redusere kostnadene  med 10 prosent.

L

Last Planner System (LPS): Planleggingsmetodikk i Lean Construction for å sikre proaktiv styring, med særlig oppmerksomhet på forutsigbarhet, involvering og fleksibilitet i planprosesser. Den faktiske produksjonsplanleggingen skjer så sent som praktisk mulig – med optimal pålitelighet. Påliteligheten måles fortløpende med PPU (Prosent Planlagt Utført), dvs. prosent av de planlagte arbeidsoppgavene som blir utført innenfor et avgrenset tidsrom. Last Planner System bygger på 7 forutsetninger:

 • Tidligere arbeid må være avsluttet.
 • Utstyr må være til stede og tilgjengelig.
 • Materialer må være på plass.
 • Nok mannskap, med riktig faglig sammensetning.
 • Tegninger og informasjon må være tilgjengelig, f.eks. byggherrens beslutninger.
 • Plass til å utføre arbeidsoppgavene.
 • Ytre forhold må tillate gjennomføring, som   lover, regler og forskrifter.

Lean Construction: Konsept for prosessforbedring. Skal eliminere aktiviteter som ikke er verdiskapende, som arbeid med defekte produkter, unødvendige arbeidsoppgaver, unødige forflytninger av personer og materialer, venting og overproduksjon. Metodikken legger særlig vekt på arbeidsrekkefølge som gir flyt i produksjonen og kontinuerlig forbedring. Med Lean Construction (Lean i kortform) «slankes» topptung ledelse, og mer myndighet/ansvar blir overlatt til de utførende på bygge-/montasjeplass. Resultat: bedre kvalitet, sikkerhet og trivsel – mindre tidsbruk og lavere kostnader. Opphav: Japansk bilindustri, særlig Toyota.

LCC: Life Cycle Cost – livssykluskostnader – er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg – fratrukket restverdi ved avhending.

Lokalisering: Nybyggene oppføres øst og sør på dagens sykehusområde sentralt i Tønsberg. Denne lokaliseringen er miljøvennlig, framtidsrettet og i samsvar med moderne byplanlegging, der store arbeidsplasser og publikumsinstitusjoner blir plassert så sentrumsnært som mulig, med optimale muligheter for kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk.

LPS: Last Planner System. Planleggingsmetode i Lean Construction. Her foregår den faktiske produksjonsplanleggingen så sent som praktisk mulig i prosessen – med optimal pålitelighet. Påliteligheten måles fortløpende med PPU (Prosent Planlagt Utført), dvs. prosent av de planlagte arbeidsoppgavene som blir utført innenfor et avgrenset tidsrom.

Lydia: Digitalt verktøy for eiendomsforvaltning. Brukes av flere helseforetak, blant dem SiV.

M

Medarbeidere: TP har 117 medarbeider (nov. 2017). Se oversikt: TP-medarbeidere

Medvirkning: Involvering av ansatte og brukere (pasienter) i sykehusplanlegging. I programmeringsfasen vinter/vår 2016 medvirket 80–90 SiV-ansatte i et strukturert opplegg, i likhet med brukerrepresentanter. Under prosjekteringen fortsetter ansattemedvirkningen med 13 utvalgte representanter.

Metier: Framtredende firma innen prosjektledelse. Av SiV tildelt forprosjektkontrakten for sykehusutbyggingen, derav prosjektdirektør og andre nøkkelpersoner i TP. Tønsbergprosjektet benytter Metiers prosjektstyringssystem myMetier Projects.

Montering: Sykehustomta i Tønsberg blir et monteringssted, ikke en tradisjonell byggeplass. Ambisjonen er at mer enn 90 prosent av alle bygningselementer produseres utenfor byggeplass (off site)ved hjelp av industrialisert bygging, serieproduksjon og prefabrikkerte løsninger (kanskje med ferdige korridorer, vegger og tekniske rom). Fabrikkbygde «elementsykehus» er tids- og kostnadsbesparende. Industrialisert bygging gir også mange fordeler knyttet til kvalitet, kontroll, effektivitet, sikkerhet og eliminering av byggefeil. Denne byggemåten er også langt mer skånsomt for sykehusdriften som må pågå uforstyrret, parallelt med utbyggingen. Ingen norske sykehus har i samme grad satses på slik gjennomføringsmetodikk. Standardisering av løsningene (framfor «skreddersøm») og åpen BIM inngår her som sentrale virkemidler

MOU: Memorandum of Understanding. Eget dokumentvedlegg i kontraktene med Skanska og CURA (juni 2016). Viser til felles intensjon om å bruke IPD som en overbygning for Tønsbergprosjektet.

myMetier: Se Metier

Mål: Tønsbergprosjektet handler om å finne de beste løsningene for å erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. I begrunnelsen for nybygging framhever Sykehuset i Vestfold:
• Vi ønsker å tilby pasientene våre høy standard på sengerommene, og de aller fleste får enerom med eget bad/wc. Behandlingsrommene skal også være av god kvalitet, inkludert hygiene/smittevern.
• Vi ønsker at våre ansatte arbeider i moderne/tidsriktige lokaler som gir gode arbeidsforhold og legger til rette for effektive arbeidsprosesser.
• Vi skal ha gode løsninger når det gjelder logistikk og arealeffektivisering, og gi riktig behandling på rett sted i samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre helseforetak og samarbeidspartnere. Gjennom smarte, standardiserte løsninger, arealeffektivisering, god logistikk og driftssikre bygg skal vi oppnå gevinster og tilby befolkningen i Vestfold god pasientbehandling.

N

NS 8407: Regulerer kontraktsforholdet der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid.

Null skader: Et prosjekt uten fraværsskader har høyeste prioritet for TP. For å oppnå dette skal HMS være en naturlig del av alt som gjøres, og håndteres sidestilt med framdrift, økonomi, kvalitet etc. Hvis det er konflikt mellom disse kategoriene, kommer hensynet til HMS først.

Nyfødtintensiv: Areal i 4. etasje i Somtikkbygget. Får bl.a. intensivrom med fire kuvøser og operasjonsrom, samt to familierom med tilhørende kuvøserom.

O

Off site: Se industriell bygging og montering.

P

P50: Prognose (kostnadsanslag) som med 50 prosent sannsynlighet er høyt nok for gjennomføring av prosjektet. Se kostnader.

Pilot: For Helse Sør-Øst er TP et pilotprosjekt for kostnadskontroll og effektive byggeprosesser. Da sykehusutbyggingen i 2012 fikk klarsignal for konseptfasen, het det i styresaken at prosjektet kan være «testbase for å videreutvikle standardiserte løsninger og effektive gjennomføringsmodeller.» Videre ble det framhevet at «dette arbeidet kan være et viktig bidrag til å optimalisere planleggings- og byggeprosessene for andre store investeringer i regionen, bl.a. i Vestre Viken, Oslo og Innlandet.» Det har også vært et mål at Tønsbergprosjektet skulle være et demonstrasjonsprosjekt i BA2015, den nasjonale satsingen for å forbedre effektivitet og bærekraft i bygg- og anleggsnæringen. Programmet er nå avsluttet, og TPs markedsundersøkelse om industriell byggemetodikk inngikk som ett av demonstrasjonsprosjektene.

Poliklinikk og dagbehandling: Areal i Somatikkbyggets 3. og 5. etasje, der de ansatte har lansert ny logistikk. Den definerer rommene gruppevis (0, 1 og 2) etter elektromedisinsk utstyrsgrad – og plasserer dem i en fast rekkefølge i samsvar med behandlingsprosedyrene: forberedelse – undersøkelse – skyllerom osv. Funksjonene tilpasses standardiseringskravet, selv med relativt avanserte dagbehandlingsrom. Arealet må ses i sammenheng med eksisterende bygg.

PPU: Prosent Planlagt Utført. Se LPS (Last Planner)

Prefabrikkering: Se montering.

Priser: Tønsbergprosjektet har allerede mottatt priser for innovativ virksomhet. I oktober 2017 ble TP kåret til beste prosjekt i kategorien «Design Using Open Technology» av building SMART International. Prosjektet fikk særlig anerkjennelse for bruken av buildingSMART verktøy i designfasen.

Programmering: Den delen av sykehusplanleggingen som beskriver og setter krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger. I TP ble programmeringen i hovedsak gjennomført i første del av 2016, med strukturert medvirkning fra sykehusansatte og representanter for brukerne (pasientene)

Prosjektering: Betegnelse på det arbeidet ingeniører, arkitekter og andre fagfolk utfører når de modellerer, beskriver og beregner byggene. Tradisjonelle hovedfag i prosjektering: byggeteknikk, elektro, VVS, arkitektur og landskapsarkitektur. Spesialfag (premissfag): geoteknikk, IKT, automasjon, akustikk, brannsikring, energi, vann & avløp. Også i prosjekteringsfasen høsten 2016 var det viktig med sykehusfaglig medvirkning for å forankre beslutninger og evt. endringer. I TP drives prosjekteringsarbeidet i et forpliktende fellesskap mellom rådgivergruppe, entreprenør og byggherreorganisasjonen – se IPD-kontrakt.

Psykiatribygget: Psykiatribygget (11 406 kvm) skal romme sengeområder og poliklinikker for akutt- og alderspsykiatri. Bygget samler enheter som i dag holder til i eldre bygninger i sykehusområdet og på Granli. Ambisjonen er å utforme Psykiatribygget slik at det gir optimale muligheter for behandling og drift – med løsninger som sikrer både åpenhet og skjerming. Totalt 50 senger, fordelt med 40 plasser for øyeblikkelig hjelp/akutt og 10 plasser for alderspsykiatri.  Se romregnskap.  Byggeprosessen er innledet for Psykiatribygget som overleveres SiV i mars 2019.

R

Revit: Programvare fra Autodesk, USA,  spesielt utviklet for bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Inneholder funksjoner for arkitektdesign, VVS og elektro, konstruksjonsteknikk og oppføring

Riving: Følgende bygninger er revet miljøvennlig og skånsomt i 2017: Håkon V gate 19b, 17b, 19, 17 og Tyttebærløkka barnehage som alle ligger på psykiatritomta. I tillegg: rosa murbygg, demobrakke og prosjektbrakke som måtte vike plass for Somatikkbygget. Riveentreprenør: AF Decom.

Romregnskap: Siv-utbyggingen omfatter over 1100 rom, fordelt slik: Somatikkbygget: 696 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og ca. 17 unike rom. 97 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr. Psykiatribygget: 400 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 45 standardrom og 10 unike rom. 96 prosent av alle rom er standardrom, men kan også her avvike.

Rådgiver(gruppe): CURA leverer alle rådgivertjenester som kreves i et komplekst offentlig byggeprosjekt, innen ingeniørfag, arkitektur og andre fagdisipliner. Se prosjektering.

S

Samhandling: Sentralt begrep for et kontraktsfestet (IPD) gjensidig forpliktende arbeidsfellesskap mellom de tre kontraktspartene i prosjektet: rådgivergruppe, entreprenør og byggherreorg. TP-samhandlingen omfatter flere metoder, verktøy og plattformer for å innfri prosjektets ambisjoner  (Lean, BIM, VDC, ICE og Big Room). Opplegget for samhandling er krevende, med åpen kommunikasjon, involvering, deling av risiko/muligheter og samlokalisering. Merk: Samhandling er også et viktig begrep i prosjektets nære samarbeid med sykehusets fagfolk. TP har egne ledere for både klinisk og teknisk samhandling.

Samhandlingsplattform: Se digital motovei.

Samlokalisering: Alle prosjekterende aktører sitter fysisk sammen i TPs kontorbygg på sykehusområdet. Bygget er særlig innredet for samhandling. Se Big Room, ICE m.m.

San Fransisco: Se California.

Senger: Se Psykiatribygget og Somatikkbygget.

Sengevask: Se utstyr.

SHA: Forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det stilles krav til byggherrer at de utarbeider SHA-plan. Se null skader.

Sign off: Signering av løsning i forprosjektet verifisert av medvirkningsgruppene. Gjennomført for alle etasjer i Somatikk- og Psykiatribygget, med merknader fra gruppene. Behandles i detaljprosjektfasen.

Skanska: Skanska AS og Skanska UK er sammen tildelt totalentreprisen. Her inngår også Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag. Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 mrd.

Skanska og BIM: Skanska benytter BIM i en rekke bygge- og anleggsprosjekter for å oppnå bedre design, mer miljøvennlig bygging, økt sikkerhet og mer verdiskaping. Bidrar til å oppnå «Fem nuller»: null tap i prosjekter, null miljøskader, null ulykker, null etiske overtredelser og null defekter.

Skisseprosjekt: TPs reviderte skisseprosjekt ble vedtatt i november 2015. Her inngikk hovedideene for byggene, med form, fasader, tomteplassering, utendørsplaner osv. Rådgivergruppe i konseptfase og revidert skisseprosjekt: Cowi/Nordic.

Slagord: «Vi lærer. Vi vil dele. Vi vil vinne!» (Fra TPs konseptfase.)

Solibri Model Checker: Verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring, kollisjonskontroll og effektiv samhandling i BIM-prosjekter. Solibri (fra Graphisoft) fokuserer på Åpen BIM ved å bruke IFC-formatet som grunnlag.

Somatikk: Fra gresk, Somatikòs, «av legemet». Den delen av medisinen som omhandler fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri – klinisk utredning og behandling av psykiske lidelser. Se somatikkbygget og psykiatribygget.

Somatikkbygget: Bygget (33 062 kvm) omfatter følgende hovedenheter:
• Akuttsenter med avklaringsenhet
• Barn og ungdom (1. etasje)
• Poliklinikk og dagbehandling (3. og 5. etasje)
• Nyfødtintensiv (4. etasje)
• Sengeområder (4. og 5. etasje)
Totalt 176 senger fordelt på:
• Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
• Lettpost: 16 senger
• Barn og ungdom: 24 senger
• Normalsenger (sengeområder): 106
Dagplasser i somatikkbygget: 37
Se romregnskap
Byggestart: april 2018
Overlevering: mai 2021

Standardisering: Sentralt stikkord for TP. Innebærer at nybyggene så langt det er mulig får gode, standardiserte løsninger, framfor kostnadsdrivende «skreddersøm». 90 prosent av de drøyt 1100 rommene er programmert som standardrom, etter lojal medvirkning fra sykehusansatte og brukerrepresentanter. Se romregnskap.

Sykehusbygg HF: Statlig helseforetak for utvikling, planlegging og gjennomføring av sykehusprosjekter. Eies av de fire regionforetakene og har hovedkontor i Trondheim. Enkelte Sykehusbygg-ansatte er utleid til Tønsbergprosjektet.

T

Target Cost: Sentralt begrep i IPD-avtalen. der de tre samarbeidende partene tidlig i prosjekteringen blir enige om en utgangspris (Target Cost) som skal inneholde alle antatte kostnader i prosjektet, minus fortjeneste. Deretter enes partene om hvilket beløp entreprenør og rådgiver skal ha i fortjeneste for prosjektet. Se Charcheable Cost (påløpte kostnader).

TP: Se Tønsbergprosjektet.

TP-appen: Se kommunikasjon.

TVD: Target Value Design, eller kostnadsstyrt prosjektering. Fokuserer på verdi framfor kostnad når løsninger skal utvikles. Gjennom et risiko-/belønningssystem blir prosjekteringsteamet og entreprenøren stimulert til å redusere kostnader i prosjektet, og  alle deltakerne oppmuntres til å finne det endelige målet for kostnader og tid.

Tønsbergprosjektet: Forkortet TP. Betegnelse på sykehusutbyggingen i Tønsberg, 7. og siste byggetrinn (psykiatribygget og somatikkbygget), med avslutning i 2021. Nær 45 000 kvm bruttoareal. Se ambisjoner, mål m.m.

U

Utstyr: Utstyr for ca. 110 mill. skal anskaffes til nybyggene. Nyfødtintensiv og akuttsenteret er særlig utstyrskrevende og fordrer detaljert planlegging. I utstyrsprogrammet inngår også avansert automatisk sengevaskanlegg (vasker senger, madrasser, dyner og puter). Viktig for sykehushygiene og HMS.

U2: Andre underetasje i somatikkbygget omfatter en rekke komplekse driftsanlegg, som varemottak, avfallshåndtering, automatisk sengevask (se utstyr) og tekniske rom – alt av stor betydning for effektiv og sikker sykehusdrift. Blant utfordringene som er håndtert i U2-prosjekteringen er trafikkforhold utendørs og avklaring for dagens trafostasjon.

Utgangspris: Se Target Cost

V

Verdier: TPs verdigrunnlag er formulert slik: pålitelig – engasjert – i tet.

VDC – Virtual Design Construction: Metodikk for rasjonelt og prosessorientert prosjektsamarbeid, med samlokalisering og åpen BIM som sentrale deler. Et viktig virkemiddel i VDC er arbeidsmøter etter ICE-prinsippene.

VDI: Se digital motorvei.

VR-briller: Fra virtual reality. Se befaringer.

Å

Åpen BIM: Utveksling av modeller og informajon i åpne, standardiserte formater og arbeidssett. Bruker står  fritt til å velge verktøy som passer best til egne formål, samtidig som dataene kan utveksles til andre brukere og programmer uten å miste relevant informasjon. Se BIM.

Åpen bok: Se felles ansvar og IPD.

 

 

2018-06-07T08:21:51+00:00