Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Mer dagbehandling og poliklinikk

Somatikkbyggets ambisjoner er beholdt i forprosjektet – med enkelte endringer.

Målet i forprosjektet (se rapporten i kortversjon) har vært å realisere et somatisk bygg som fungerer optimalt sammen med eksisterende bebyggelse både driftsmessig og estetisk. Samtidig skulle prosjektets opprinnelige ambisjoner opprettholdes. I hovedsak er da også byggets utforming og organisering uendret fra revidert skisseprosjekt.

Én konseptuell endring er likevel innført: Dagbehandling og poliklinisk virksomhet er utvidet ved at deler av 5. etasje i bygg J også tas i bruk. Denne endringen gir en mer rasjonell funksjonsfordeling og løser flere forhold knyttet til bruker- og programkrav, dagslys, bæresystem, logistikk, teknikk og brannsikring.

I tillegg ble det etter 11. november i fjor satt i verk flere kostnadsbesparende tiltak, basert på kost- og nyttevurderinger i tett samarbeid med SiV.

Endringer i somatikkbygget, fra revidert forprosjekt, er blant annet:

• Akuttsenteret får ambulansetilkomst i både sør og nord slik fagmiljøet har ønsket.

Mer plass avsettes til sengeoppstilling i akuttsenteret.

Ventearealet i akuttsenteret forbedres.

Bedre mottak for akutt syke barn.

• Justeringer innen teknikk og logistikk, særlig i andre underetasje.

• Reduserte arealer i U3 og U2. Arbeider i deler av U3 spesielt og U2 omfatter ressurskrevende arbeider som sprengning, graving og plasstøpte betongkonstruksjoner. Det påpekes at endelig løsning for logistikk, vareflyt, mm. må detaljeres i samarbeid med SiV (endring etter 11/11-16).

• Redusere omfanget og kompleksiteten av fysiske grensesnitt mellom ny og eksisterende bygningsmasse. Bygging inntil sykehus i drift er komplisert, og ved denne endringen reduseres risiko betraktelig (endring etter 11/11-16).

• Beholde eksisterende helikopterplattform på sykehusets parkeringshus i stedet for å bygge ny på taket av somatikkbygget. Som følge av høye utbyggingskostnader (ca. 60 millioner kroner) for en plattform med flere restriksjoner enn dagens landingsplass, finner prosjektet det samfunnsøkonomisk riktig å beholde nåværende løsning for helikoptertrafikk. De flytekniske forholdene vil også være (minst) like gode ved denne plasseringen. Merk: Agusta-helikoptrene, som skal avløse Sea King, vil ikke kunne benytte en eventuell landingsplass på somatikkbygget på grunn av belastningene denne helikoptertypen påfører bygget.

SOMATIKKBYGGET
Bruttoareal: 33 062 kvm
Totalt sengetall: 176
Byggestart: mai 2019
Overlevering: mai 2021

 

2017-01-09T15:30:13+00:00