Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Som plommen i egget

Ligger Sykehuset i Vestfold – fylkets største arbeidsplass – virkelig så klønete til? spør TPs Bjørn Varegg.

Hørt i taxi’n forrige uke: Flytt sykehuset til E-18!

Gjennom mange tiår har det vært debatt rundt plasseringen av sykehuset i Tønsberg – i mediene, blant innbyggerne i Vestfold og blant sykehusansatte.

Listen over innvendinger til dagens plassering er lang: Sykehustomten er for trang, utilgjengelig for utrykningskjøretøy, ligger midt i et boligområde, innestengt av jernbanetraseen, for langt fra E18, for få  parkeringsplasser, for dårlig kollektivtilbud, skaper farlige trafikksituasjoner og gir parkeringskaos i boliggatene.

I 2005 sto sykehusets sjette byggetrinn ferdig, og etter dette var muligheten for at sykehuset skulle flytte ut av Tønsberg tilnærmet lik null. Så da blir spørsmålet: Ligger sykehuset,Vestfolds største arbeidsplass, virkelig så klønete til?

Jeg er heldig – jeg bor under fem kilometer fra jobben og sykler og går for det meste. Og jeg er langt fra alene. Hver dag er det karavaner av kolleger som vandrer og sykler mot sykehuset fra alle kanter. Fra rutebilstasjonen og togstasjonen går det en tett strøm hver morgen og ettermiddag.

En reisevaneundersøkelse ved sykehuset i 2009 viste at 35 prosent av alle ansatte på sykehuset brukte buss, tog, sykkel eller apostlenes hester til og fra jobb. Denne andelen var vesentlig høyere enn ved arbeidsreiser til Tønsberg by sett under ett.

I et høringssvar til sykehusets reguleringsplan samme år skrev fylkesmannen at sykehusets sentrale plassering gir gode muligheter for en begrensning av transportomfanget, og er godt tilrettelagt for økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange for arbeidstakerne ved sykehuset.

Nå, syv år etter, ser vi tydelig at denne ønskede utviklingen skjer, og at den ikke har kommet av seg selv.

Kommunene, fylkeskommunen og vegvesenet har tatt tak og bedret trafikkforholdene i Tønsberg og rundt sykehuset.

Åpning av Frodeåstunnellen i 2008 reduserte biltrafikken forbi sykehuset, endret ambulansenes kjøremønstre og kuttet ned kjøretid til og fra E18. Heving av jernbanen over Halfdan Wilhelmsens allé i 2011 åpnet for busstrafikk og varetransport til sykehuset via Kilen og dempet trafikkpresset rundt Tønsberg sentrum. Samtidig er gang- og sykkelveinettet utvidet og forbedret i Tønsberg og nabokommunene.

Sykehuset møtte krevende ansatteparkering med nytt p-hus i 2013 og ryddigere parkeringsplasser i år. Kommunen regulerer boliggatene, så våre naboer ikke blir parkert inne. Mangel på parkeringsplasser er en utfordring for ansatte som er helt avhengige av bil.

Slik blir vi, som ikke er like avhengige, stadig minnet på at vi er et Grønt Sykehus. Kampanjen «Aktiv og bilfri til jobben» har blitt arrangert i en årrekke, og i disse dager har sykehuset lansert «Vestfold samkjører 2+» i samarbeid med fylkeskommunen og vegvesenet. Godt for kroppen og godt for miljø.

Flere planer og tiltak ligger på beddingen. Sykehuset skal skaffe bedre og sikrere sykkelparkering. Fylkeskommunen og vegvesenet planlegger å legge alle bussruter til og fra østsiden av Tønsberg over sykehusbakken, med holdeplass foran hovedinngangen. Hyppigere avganger på Vestfoldbanen og bedre trafikkløsning for Tønsberg stasjon utredes av NSB og Jernbaneverket.

Så når vi tar en titt i bakspeilet og så skuer mot fremtiden, ser vi at sykehuset ikke ligger feil, men som plommen i egget. Samspill mellom gode krefter virker godt over tid.

Bjørn Varegg
Kontraktsleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

2016-09-12T12:47:00+00:00