Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

SiV-styret godkjenner forprosjektet

Tønsbergprosjektet kan gå videre med detaljprosjektering og utbygging, går det fram av vedtak i SiV-styret. Saken er oversendt Helse Sør-Øst for endelig godkjenning.

Etter SiV-vedtaket 5. januar sier prosjektstyreleder Jostein Todal:

– Jeg er svært godt fornøyd med den enorme innsatsen som er lagt ned av alle i prosjektorganisasjonen og sykehusets ansatte. Spesielt har engasjementet og ansvarsfølelsen som alle har vist de siste månedene, imponert meg. Uten dette ville ikke prosjektet ha kommet dit det er i dag. Nå gjenstår enda noen hektiske arbeidsuker før vi forhåpentligvis kan heise flagget den 2. februar.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet av styret for Sykehuset i Vestfold:

1. Styret tar forprosjektrapporten (kortversjon) til etterretning og godkjenner at Tønsbergprosjektet gjennomføres slik omtalt i saken.

2. Tønsbergprosjektet kan realiseres innenfor de rammer og målsetninger som er gitt i mandatet til forprosjektet, med de kommentarer som er beskrevet i forprosjektrapporten (kortversjon).

3. Saken oversendes Helse Sør-Øst for videre behandling og med anmodning om godkjenning og oppstart av detaljprosjektering og utbygging.

4. Det avholdes ekstraordinært styremøte 24. januar 2017 for gjennomgang og utsjekk av de uavklarte forholdene som omtales i saksutredningen, herunder:

  • Avklaring rundt tekniske grensesnitt med driftsorganisasjonen i SiV.
  • Nærmere avklaring om endringene som er utført etter 11. november 2016, kan gjennomføres (eventuelt justeres innenfor avtalt budsjett) med tanke på logistikk og funksjonalitet.
  • Hvordan entreprisekontrakten, iht. IPD-modell, er formalisert med entreprenør og prosjekterende (med forbehold om endelig godkjennelse fra SiV). Kontrakten skal sikre SiVs interesser med tanke på arbeidsomfang, gjennomføringstid og med en investeringskostnad som ikke skal overstige forprosjektkalkylen (prisjustert økonomisk ramme gitt av mandatet).
  • Ressursgruppens anbefaling og anmerkninger, jf. saksutredningens kap. 3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-20T15:29:03+00:00