Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet
Om TP-prosjektering 2018-04-19T08:37:00+00:00

Tønsbergsprosjektets mest intense prosjekteringsfase foregikk høst og vinter 2016, med ferdig forprosjektrapport 28. desember. Med evt. byggevedtak i Helse Sør-Øst 2. februar fortsetter detaljeprosjekteringen i 2017.

Hva er prosjektering?

Prosjektering er betegnelsen på det arbeidet ingeniører, arkitekter og andre fagfolk utfører når de modellerer, beskriver og beregner byggene.

I Tønsbergrpsjektet drives prosjekteringsarbeidet i et forpliktende fellesskap mellom rådgivergruppe, entreprenør og byggherreorganisasjonen – se mer under.

Tradisjonelle hovedfag i prosjektering:

 • Byggeteknikk
 • Elektro
 • VVS
 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur

Spesialfag (premissfag):

 • Geoteknikk
 • IKT
 • Automasjon
 • Akustikk
 • Brannsikring
 • Energi
 • Vann & avløp.

Forprosjektfasen

Dette er siste etappe i den såkalte tidligfasen i sykehusplanlegging, og danner grunnlag for fjerde beslutningspunkt, B4, det vil si utbyggingsvedtak. De foregående beslutningspunktene er:

 • Overordnet utviklingsplan (B1)
 • Idéfase (B2)
 • Konseptfase,med skisseprosjekt (B3).

Se tidligfaseveileder

Forprosjektrapporten

Prosjekteringsarbeidet oppsummeres i forprosjektraporten – et avgjørende dokument som ble lagt fram for – og godkjent – av SiV-styret 5. januar 2017.

2. februar er det ventet at styret i Helse Sør-Øst treffer sin avgjørende beslutning. Blir det fattet byggevedtak, kan utbyggingen (psykiatribygget) komme i gang i slutten av 2017. Hele prosjektet skal være fullført sommeren 2021.

Forprosjektrapporten har følgende hovedtemaer:

 • Bakgrunn for prosjektet, mandat, mål og organisering.
 • Oppdateringer fra konseptfasen og utredninger i forprosjektfasen.
 • Beskrivelse og tegninger av bygningsmessige og tekniske løsninger, funksjonsområdene med alle rom, løsninger for logistikk, utstyr, økonomi m.m.
 • Plan for gjennomføring inkludert ferdigstilling, overlevering og idriftsetting.

I tillegg kommer en rekke vedlegg som mer detaljert beskriver delområder. Blant disse er 

LCD-beregninger, miljøprogram, bæresystemer, brannkonsept, tekniske systembeskrivelser og grensesnittanalyser. Og ikke minst vil BIM-modellen være en del av leveransen.

IPD-kontrakt

Parallelt med forprosjektrapporten har TP-ledelsen lagt fram forslag til såkalt

IPD-kontrakt med totalentreprenør Skanska  og prosjekteringsgruppen CURA – i henhold til en intensjonsavtale som er inngått.

IPD-kontrakten vil avløse inngåtte kontrakter – og blir en samspillsavtale med incentiver basert på forprosjektet. Med en slik avtale på plass, i tillegg til forprosjektrapporten, vil risikoen i prosjektet være betydelig redusert.

MERK: Også i prosjekteringsfasen er det sykehusfaglig medvirkning (13 SiV-ansatterepresentanter) for å forankre beslutninger og eventuelle endringer.

Se forprosjektrapporten i kortversjon

 Test