Om TP-programmering

Om TP-programmering 2018-04-19T08:37:01+00:00

Programmering er betegnelsen på den delen av sykehusplanleggingen som beskriver og setter krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger.

I TPs programmeringsfase i første del av 2016 ble det gjennomført strukturert medvirkning med sykehusansatte, tillitsvalgte og pasientrepresentanter – ca. 90 medvirkere i alt.

God programmering er viktig for at ...
Sentrale spørsmål under programmeringen:
Hvordan skjedde medvirkningen?
Hvilke krav stilles til medvirkning?
Når foregikk medvirkningen for fullt?
Hvem deltok i programmeringsteamet?

Arbeidsområder for medvirkningsgruppene:

• PSYKIATRIBYGGET:
– døgnområder
– poliklinikk
– kontorområder
– støttefunksjoner (f. eks. mat, renhold, hygiene)

• SOMATIKKBYGGET:
– Sengeområder
– Poliklinikk dagbehandling
– Nyfødtintensiv
– Barn og ungdom
– Akuttsenter
– U2 – logistikk
– støttefunksjoner (f.eks. mat, renhold, hygiene)

«ROMREGNSKAP»

SOMATIKKBYGGET: 696 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og ca. 17 unike rom. 97 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

PSYKIATRIBYGGET: 400 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 45 standardrom og 10 unike rom. 96 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

Merk: Tallene over er dagens status. Antall rom og forholdet mellom standardrom og unike rom vil endre seg så lenge prosjektet er  i programfasen.

FRA SKISSPROSJEKT TIL FORPROSJEKT

Etter at revidert

skisseprosjekt ble vedtatt i november 2015, har Tønsbergprosjektet gått over i 
forprosjektfasen. Her inngår programmeringen som skal beskrive og sette krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger.