Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Akuttsenter med avklaring

Akuttsenteret får egen avklaringsenhet med 30 senger og fyller hele underetasjeen i det nye Somatikkbygget.

Senteret får to innganger fra sykehusets sørside, for ambulanse og skadestue.

– Kompetansen samles i front, slik at man tidlig kan få avklart om pasienten trenger å bli innlagt eller ikke, sier Tønsbergprosjektetes samhandlingsleder Ole John Wegner Førland.

Redusert press

Fra skadestueinngangen vil man bli møtt av en stor ekspedisjon med venteområde. Ekspedisjonen er planlagt med samtalebokser, og bak disse blir det arbeidsplasser for alle faggrupper. Venteområdene deles inn slik at det ved behov kan etableres eget areal for barn, og eget venteområde ved diagnostikken.

– For eksempel vil bildediagnostikk ligge sentralt i Akuttsenteret. Funksjonen kan bidra til raskere avklaringer om pasientene trenger ytterligere hjelp eller ikke, forteller Førland.

Samlet diagnostisk enhet

Undersøkelses- og behandlingsrom i skadestuen er utformet helt like og bygger på standardrommet i prosjektet. Skadestuepasienten og akuttpasienten får tilgang til røntgenrom fra hver sin side.

Vanlig røntgen, prøvetaking og lab er i revidert skisseprosjekt flyttet til samme område som øvrige røntgenrom, slik at det blir en samlet diagnostisk enhet sentralt i akuttsenteret. Nå omfatter den CT, vanlig røntgen, ultralyd og prøvetaking/lab med venteområde, oppstillingsplass for seng og granskningsrom.

Avklaringsenhet

Akuttsenteret inneholder en avklaringsenhet med 30 senge- og overvåkingsplasser i forskjellige flersengsrom og 2 isolater. I akuttområdet ligger senterets personalbase med personalrom og arbeidsplasser for alle faggrupper. Her finnes også støtterom slik som medisinrom, lager og desinfeksjonsrom.

I sengeområdet er det planlagt to isolat for å ta imot pasienter med mulig smitteferlige infeksjoner på en forsvarlig måte – ett luftsmitteisolat og ett kontaktsmitteisolat. Begge rom får direkte inngang utenfra.

Luftsmitteisolatet er økt i størrelse, slik at det kan fungere som et undersøkelses- og behandlingsrom. I slusen er det plass til omlasting fra båre til seng.

Akuttsenteret

2018-04-19T08:37:54+00:00