Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Nedslaget må bli bra!

– Vi er midt i svevet, og nedslaget må bli bra, sier Jostein Todal.

Todal leder prosjektstyret og oppfordrer til aktiv, åpen kommunikasjon. Han mener det gjelder å belyse alle sider ved sykehusutbyggingen for å bygge positivitet og unngå myter, uklarheter og negativitet.

Viktig samfunnsprosjekt

– Dette er helt nødvendig for et viktig samfunnsprosjekt som vårt. Vi lever i en offentlig verden, bruker skattebetalernes penger og bygger sykehus for Vestfolds befolkning de neste femti årene. Da må vi synliggjøre det vi holder på med og skape trygghet for at vi forvalter ressursene riktig, forklarer Todal.

Ifølge styrelederen er målrettet kommunikasjon særlig vesentlig nå i forprosjektfasen for å skape forståelse for hva som skal bygges, hvordan utbyggingen vil foregå, og hvilket omfang den får. Disse spørsmålene opptar folk i og utenfor sykehuset, og jo flere svar prosjektet greier å gi i nærmeste framtid, jo bedre omdømme bygger vi, påpeker Todal.

Hvilket omdømme?

– I dag er prosjektets omdømme på sykehuset preget av flere ubesvarte spørsmål og problemstillinger. Alle ser fram til nybyggene, og mange har et godt eierforhold til prosjektet. Samtidig lurer de på hva som kommer ut av programmeringsarbeidet som pågår for fullt. Med en parallell til hoppsporten går det an å si at vi befinner oss midt i svevet. Spørsmålet er: Hvordan blir nedslaget?

Todal mener usikkerheten om nedslaget delvis kan forklares med ulike oppfatninger om standardiserte kontra spesialtilpassede byggeløsninger, såkalt skreddersøm. Det er for lengst slått fast at standardisert og industrialisert metodikk skal prege SiV-utbyggingen. Dermed må de sykehusansatte nødvendigvis finne seg i at ikke alle ønsker kan oppfylles i detalj. Men samlet sett tror styrelederen at de aller fleste ser fram til nye sykehusbygg med tiltro og forventning.

Umulig med full enighet

– I og med at prosjektet i liten grad vil spesialtilpasse rommene, men satse på fleksible og standardiserte løsninger som skal komme til nytte i mange år, er det klart at enkelte vil oppleve at de ikke får det helt som de ønsker. Men gjennom programmeringsarbeidet er målet å fange opp aktuelle forhold og eventuelle spesielle behov som må tas hensyn til i det videre prosjekteringsarbeidet, sier Todal, og legger til:

– Programmeringen synes å være i rute. Mange innspill er kommet, og mange spørsmål må avklares de nærmeste månedene. Hvis jeg skal trekke fram to funksjonsområder som er særlig utfordrende akkurat nå, så er det dag- og poliklinikkarealene i Somatikkbyggets tredje etasje, samt logistikkarealene i andre underetasje. I tillegg er det mange krevende grensesnitt mot eksisterende bygningsmasse., Her er det flere forhold som ennå ikke er avklart, og som engasjerer.

– For øvrig finnes  det ikke noe sykehusprosjekt der alle er enige om alt, og det bør heller ikke være noen ambisjon i Tønsberg. For vår del forteller vi tydelig at konseptet er standardisert bygging, og at driften må tilpasses dette,  sier Todal.

Godt naboskap

Tønsberprosjektets styreleder ser også utover selve sykehuset når han oppfordrer til aktivt kommunikasjonsarbeid. Ikke minst må nabolaget informeres kontinuerlig og godt i forkant av alle bygningsaktiviteter som medfører ulemper. Hva slags arbeid kan ventes? Når skjer det? Hvor lenge varer det? Blir det ekstra trafikkbelastning? Sprengning? Alt slikt må naboene være kjent med, og vi i prosjektet må ta nødvendig hensyn til at vi opererer midt i et boligområde, på en trang byggetomt. Her er ett av tiltakene 50 prosent kortere byggetid, minner styrelederen om.

– Jeg kan love at vi skal jobbe for et godt forhold til naboene, og føler meg trygg på at de som andre forstår at prosjektet er et stort og viktig samfunnsløft, sier Jostein Todal.

FAKTA
Prosjektstyrets medlemmer – med kontaktinformasjon:
Servicedirektør, SiV
Jostein Todal (styreleder)
993 31 960
jostod@siv.no
Eiendomssjef, SiV
Ellen Kongshaug
908 70 863
ellen.kongshaug@siv.no
Økonomidirektør, SiV
Roger Gjennestad
roger.gjennestad@siv.no
928 12 289
Spesialrådgiver program, SOS Barnebyer
Dagne Hordvei
480 48 107
Dagne.Hordvei@sos-barnebyer.no
Prosjektsjef, Helse Sør-Øst
Birger Stamsø
934 55 657
Birger.Stamso@helse-sorost.no
Direktør, Sykehuset Østfold
Liv Marit Sundstøl
959 20 871
Liv.Marit.Sundstol@so-hf.no
Prosjektdirektør, Tønsbergprosjektet
Johan Arnt Vatnan
922 51 113
johan.arnt.vatnan@siv.no
2016-03-08T12:18:54+00:00