Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Lovende grunnforhold

Grunnarbeidet for sykehusutbyggingen kan bli enklere enn fryktet, viser unike seismikk-undersøkelser.

Etter én ukes kartlegging kan eksperter på såkalt urban geologi slå fast at det er ulike dybder ned til berg under den 40 mål store byggetomta. I deler av det undersøkte området ligger berget nesten opp i dagen, og videre analyser vil angi de nøyaktige avstandene til fast grunn.

Stødig grunn

Dette er godt nytt for TP fordi tung bygningsmasse må stå stødig, helst på berg. Hvis ikke det er mulig, må byggene forankres på peler med fordyrende teknikker.

– Så langt ser det lovende ut, og kanskje kan alt bygges på berg på SiV-tomta, sier Jan Steinar Rønning, lagleder for anvendt fysikk ved Norges geologiske undersøkelser, NGU. Rønning understreker imidlertid at dette er antakelser.

I løpet av måneden kommer de foreløpige resultatene, mens endelig rapport om berggrunnen er klar i slutten av september. I mellomtida blir det foretatt boringer for å kontrollere den seismiske kartleggingen.

Nytt i Norge

Undersøkelser av byggegrunn med denne type seismikk er helt nytt i Norge. Ifølge Rønning ligger metodikken fortsatt på forskningsnivå, men NGU oppretter nå et urban-geologisk fagmiljø. Her får de hjelp av tysk ekspertise som også deltok i grunnundersøkelsene i Tønsberg.

– Tønsbergprosjektet har vært tidlig ute, men seismikk-kartlegging er utvilsomt på vei inn i bygge- og anleggsbransjen. Her er det penger å spare, samtidig som resultatene blir sikrere, sier Rønning.

Det finnes ulike seismikkmetoder for landbaserte grunnundersøkelser. I Tønsberg ble skjærbølgeteknikken benyttet. Den går i korthet ut på å bruke en vibrator som sender bølger ned i grunnen med to meters mellomrom.

Deler av denne bølgen blir reflektert når den kommer til en geologisk grense. Refleksene fra dypet registreres med såkalte geofoner med én meters avstand.

Disse omdanner de reflekterte vibrasjonene til et elektrisk signal som blir registrert digitalt. Etter en omfattende analyse kan dybden til berg og eventuelle laggrenser i løsmassene fremstilles på kart.

Foto over:
GRÅ BOKS: Den grå boksen produserer såkalte skjærbølger som med økende frekvens går ned i bakken, og reflekteres ved geologiske grenser. En rekke geofoner fanger opp de reflekterte vibrasjonene og sender dem som elektriske signaler til registrerings- og lagringsenheten.
Jomar forbereder innmåling av målepunkter
FORBEREDELSER: Jomar Gellein, NGU, forbereder detaljert innmåling av målepunktene.
Første data på PC
FØRSTE DATA: F.v. Jomar Gellein, NGU, Günther Druivenga, Geosym, Tyskland,  Inge Aarseth, TP og Georgios Tassis, NGU, studerer resultatene.
Gunter styrer datainnsamlingen
INNSAMLING: Günther Druivenga, Geosym, Tyskland, styrer datainnsamlingen.

?

URBAN GEOFYSIKK: Geofonrekken snor seg mellom bygningene på sykehustomta.
Stengt veg
STØYDEMPING: For å redusere støynivået og sikre god datakvalitet var det nødvendig å stenge hovedgata inn til sykehustomta i kortere perioder.
Foto: Jan Steinar Rønning, NGU
2018-04-19T08:37:28+00:00