Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hva?

/Hva?
Hva? 2018-04-19T08:37:02+00:00

Tønsbergprosjektet (TP) er 7. og siste byggetrinn i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold. 

SAMLET AREAL: ca. 44 468 kvm (BTA)

 • Somatikkbygget (33 062 kvm) med akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal (uten helikopterplass). Totalt 176 senger.
 • Psykiatribygget (11 406 kvm) med akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 senger.

ØKONOMISK RAMME (P50)

 • 2 535 mill. kroner (prisnivå jan. 2014)
 • 2 730 mill. kroner (prisnivå des. 2016)

PROSJEKTGJENNOMFØRING

 • Tønsbergprosjektet gjennomføres som et IPD-prosjekt (Integrated Project Delivery) – en ny kontraktsmodell i Norge, der alle parter (byggherre, rådgivergruppe, totalentreprenør og de viktigste underentreprenørene) inngår forpliktende samarbeid for å nå prosjektets mål.
 • Rådgivergruppe og totalentreprenør ble involvert tidlig i forprosjektfasen for å bidra med sin kompetanse under prosjekteringen.
 • Alle samarbeidsparter har forpliktet seg til fremlagte gjennomføringskostnad og fremdriftsplan.

HOVEDMILEPÆLER

• 2. februar 2017: Styret i Helse Sør-Øst godkjenner detaljprosjektering og utbygging (B4-vedtak)
• Mars 2019: Overlevering – psykiatribygget
• Mars 2021: Overlevering – somatikkbygget

RASKERE BILLIGERE BEDRE

Sammenliknet med tilsvarende sykehusutbygging er ambisjonen å realisere Tønsbergprosjektet 50 prosent raskere (over bakken), 10 prosent billigere og uten byggefeil.

Dette skal skje ved hjelp av tett samhandling (se over, IPD-kontrakt) mellom aktørene som planlegger og bygger, samt utstrakt bruk av standardiserte løsninger og industrielle byggemåter.

Prosjektets verdier: pålitelig – engasjert – i tet: 

TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet

Les om Psykiatribygget
Psykiatribygget (11 406 kvm) skal romme sengeområder og poliklinikker for akutt- og alderspsykiatri.

Bygget samler enheter som i dag holder til i eldre bygninger i sykehusområdet og på Granli.

Ambisjonen er å utforme psykiatribygget slik at det gir optimale muligheter for behandling og drift – med løsninger som sikrer både åpenhet og skjerming. Nærhet til somatikken er viktig.

I alt 354 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 47 standardrom og 31 unike rom. 91 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

Totalt 50 senger. Sengene er fordelt med 40 plasser for ø-hjelp/akuttfunksjonen og 10 plasser til alderspsykiatri.

Les om Somatikkbygget
Somatikkbygget (33 062 kvm) omfatter følgende hovedenheter:

 • Akuttsenter med avklaringsenhet
 • Barn og ungdom (1. etasje)
 • Poliklinikk og dagbehandling (3. etasje)
 • Nyfødtintensiv (4. etasje)
 • Sengeområder (4. og 5. etasje)

Somatikkbygget knyttes sammen med det nye Psykiatribygget og eksisterende bygninger.

Totalt 176 senger fordelt på:

 • Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
 • Lettpost: 16 senger
 • Barn og ungdom: 24 senger
 • Normalsenger (sengeområder): 106

Dagplasser i Somatikkbygget: 37

I alt 779 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og 74 unike rom. 90 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.