Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hva skjer med sengevask?

SiVs hygieniske fagmiljø uttrykker bekymring for sengevaskplanene i nytt sykehus. Ingen grunn til pessimisme, svarer TP-ledelsen.

– I vårt nye sykehusbygg er det så langt planlagt at kun 20 prosent av sengene skal vaskes i sengevaskemaskin. Dette er bekymringsfullt, skriver smittevernoverlege Maria Vandbakk-Ruther i et innleg til Tønsberprosjektet. Innlegget (se under) er også undertegnet Marianne Haug Pedersen. seksjonsleder smittevern og hovedverneombud Mildrid H. Søndbø.

Ifølge de tre bør prosjektet gå inn for en sengevaskmaskin «som kan ta de fleste sengene». Dette er både den beste hygieniske løsningen, samtidig som det gir betydelig helsegevinst for renholderne, hevder de.

TP SVARER:

– Det er ingen uenighet om at effektiv sengehåndtering i sykehus er utrolig viktig. Vi legger derfor opp til et topp modene vaskeanlegg som automatisk rengjør senger, madrasser, dyner og puter, sier TPs samhandlingsleder Ole John Wegner Førland i en kommentar.

Førland forsikrer at dette nye anlegget vil håndtere en god del mer enn 20 prosent av sengene, uten at han vil binde se til en presis andel i dag. Han opplyser at sengelogistikken nå skal utredes, med en grundig gjennomgang av oppstillingsplasser i avdelingene og U2, med rene og urene soner.

Videre blir det viktig å vurdere heis- og omløpskapasiten for å finne ut hvordan sengene raskest mulig kan komme gjennom systemet. Her kan det bli aktuelt å innføre en digital bestillerløsning, som Imatis-systemet «Just in time».

– Det handler om å optimalisere mulighetene vi har for å utnytte sengevaskanlegget. Selve arealet som er satt av til dette i U2 (nær 225 kvm) ligger fast. Men jeg er optimist og sikker på at vi skal få til gode løsninger som tilfredsstiller både sykehushygiene og HMS, poengterer Wegner Førland.

LES INNLEGGET HER:

Vil Tønsbergprosjektet gå for den beste løsningen i et hygieneperspektiv?

En sengesentral med sengevaskemaskin gir det beste resultatet når det gjelder rengjøring av senger, madrasser, dyner og puter.

Det viser seg ved interne revisjoner og befaringer at noen senger er synlig skitne. Å rengjøre en seng, om den skal kunne tilfredsstille de hygieniske krav, tar 20 minutter. Dette er ikke gjennomførbart i en travel hverdag da ressursene ikke strekker til. Manuell rengjøring av senger er også til hinder for at madrasser, dyner og puter systematisk blir vasket og desinfisert.

Nettverksforum for smittevern i spesialisthelsetjenesten viser til SINTEF-rapporten “Rengjøring av senger i sjukehus,” datert 2012-12-07. Rapporten viser til at det finnes ikke forskning som sier at et sykehus skal ha sengesentral, men i det internasjonale smittevernmiljøet er det stadig større oppmerksomhet rundt rengjøring av senger, dyner, puter og madrasser.

Litteraturen beskriver at dette utstyret bør behandles med varmedesinfeksjon og at man må ha et system for å merke rengjorte senger. Det kritiske punket er madrasser, dyner og puter som er nært pasienten og derfor en potensiell kilde til kryssmitte. For å sikre en tilfredsstillende hygienisk håndtering, kreves en vaskemaskin hvor sengene og madrassene blir desinfisert, samt at dyner og puter blir tilfredsstillende rengjort.

Helsegevinst for renholderne

Det er velkjent at rengjøring av tunge, brede madrasser og elektriske senger er en av de tyngste arbeidsoppgavene for renholderne i sykehus. Om dette arbeidet hadde blitt automatisert, ville det vært en stor gevinst for sykehuset.

Sengene har med årene blitt bredere, automatiserte og madrassene har blitt tyngre. Om Tønsbergprosjektet går for en sengevaskmaskin som kan ta de fleste sengene, vil dette gitt en betydelig helsegevinst for renholdere. I vårt nye sykehusbygg er det så langt planlagt at kun 20 % av sengene skal vaskes i sengevaskemaskin. De resterende 80 % skal rengjøres manuelt som før. Dette er bekymringsfullt.

Vi har forventning til at Tønsbergprosjektet planlegger for framtiden. Det er i Arbeidsmiljølovens § 1-1 (a) definert gode krav til alle virksomheter: – Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som fir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som ti enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Maria Vandbakk-Ruther. Overlege smittevern
Marianne Haug Pedersen. Seksjonsleder smittevern
Mildrid H Søndbø. Hovedverneombud

Foto over:
AUTOMATVASK: Bildet viser anlegget på Diakonhjemmet Sykehus, en såkalt gjennomgående tunell-sengevaskemaskin Her vaskes både senger og madrasser.

Tidligere saker på TP-appen som berører dette temaet:

Automatisk sengevask?
Utstyr for 110 mill.
U2-løsning i vente

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-06T11:15:37+00:00