Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Grønt lys!

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent at Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging.

– Det er gledelig at vi nå kan gi Sykehuset i Vestfold tillatelse til at Tønsbergprosjektet videreføres. Når sykehusets hovedutbygging er gjennomført, vil det bety mye både for pasienter og ansatte, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

Cathrine M. Lofthus 4
Cathrine M. Lofthus – adm.dir. i Helse Sør-Øst

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV er fornøyd med at byggeprosjektet har kommet så langt.

– Tønsbergprosjektet skal legge til rette for effektiv drift av SiV og et godt sykehustilbud i de neste femti år. SiV skal ha fleksible løsninger til å møte fremtidens økte behov for pasienttilbud og eventuelle endringer fra dagens oppgaver, sier Kinserdal, ifølge SiV.no

Prosjektet omfatter nybygg for psykiatri med akuttpsykiatri og alderspsykiatri, samt nytt somatikkbygg med akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal.

Samlet areal er på 44 468 kvadratmeter, og hele utbyggingen er planlagt ferdig i 2021.

Enstemmig styrevedtak:

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar forprosjektrapporten og vedtakene i styret i Sykehuset i Vestfold HF til etterretning og godkjenner at Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at den foreslåtte kontraktsmodellen (IPD) gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor de rammer og målsettinger som er gitt, herunder en prosjektkostnad på 2 535 millioner kroner (2014-kroner).

2. Dersom den foreslåtte løsningen for helikopterlandingsplass ikke lar seg realisere, skal ny helikopterplattform løses innenfor prosjektets kostnadsramme på 2 535 millioner kroner (2014-kroner).

3. Behovet for ikke-byggnær IKT skal konkretiseres, og en endelig plan for dette skal legges frem for godkjenning av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Styringsrammen for ikke-byggnær IKT er 137 millioner kroner (2014-kroner).

4. Sykehuset i Vestfold HF må arbeide videre med å identifisere og realisere gevinstene som følge av prosjektet, og det må utarbeides konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan følges opp. Det legges til grunn at resultat- og likviditetsutviklingen fremover som minimum skal være i tråd med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 og at nødvendig produktivitetsforbedring i helseforetaket realiseres gjennom systematisk arbeid.

5. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å godkjenne mandat for gjennomføringsfasen.

Les hele saksframlegget til HSØ-styret

Ann-Kristin Olsen
Ann-Kristin Olsen – styreleder i Helse Sør-Øst
2018-04-19T08:37:10+00:00