Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hva skjer når?

Prosjektet skal gjennom mange milepæler før fullføring i slutten av 2020. Her er noen av de viktigste – med klikkbare forklaringer.

2016

APRIL

– Forprosjektfasen er i gang
• Forprosjektfasens målsetting er å detaljere det valgte konseptet gjennom programmering og prosjektering, slik at man har et grunnlag for beregning av endelig kostnadsoverslag, og beslutning av byggestart (fra Helsedirektoratets «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»).
• Forprosjektrapporten for Tønsbergprosjektet legges fram i desember 2016. Her inngår bl.a. hovedpunktene fra prosjekteringen og sammendrag av en rekke andre utredninger/rapporter.
• Forprosjektrapporten styrebehandles av Tønsbergprosjektet og Sykehuset i Vestfold. Eventuelt byggevedtak fattes av styret i Helse-Sør-Øst i februar/mars 2017.

MAI

– All programmering fullført 1. mai
• Programmering vil si å beskrive virksomhet (funksjoner), fordele areal og rom – og angi krav til rommenes plassering og størrelse. Programmeringen omfatter også teknikk og utstyr.
• Det meste av programmeringen i Tønsbergprosjektet ble utført i første kvartal 2016 – med sykehusansatte og pasientrepresentanter som aktive medvirkere.
• Medvirkningen fra sykehusansatte vil fortsette i forprosjektfasen, med en annen struktur enn under programmeringen.

 JUNI

– Nytt prosjektkontor tas i bruk.

– Kontrakt inngås med prosjektets rådgivergruppe og entreprenør.

– Start for prosjektering
• Prosjektering vil si å modellere, beskrive og beregne byggene. Her utformes bygningsløsningene i detalj. Det samme gjelder tekniske installasjoner.
• Prosjekteringen bygger på skisseprosjektet (revidert i desember 2015)
• Det prosjekterende fellesskapet utgjøres av byggentreprenør, rådgivere (ingeniører og arkitekter), samt prosjektorganisasjonen.
• Medvirkning fra de sykehusansatte bidrar til å fortolke bestillingen fra SiV best mulig under prosjekteringsarbeidet.
– Start for samhandling
• Samhandling betyr tett, forpliktende samarbeid mellom hovedaktørene i byggeprosjektet: entreprenør, rådgivergruppe og byggherreorganisasjon (TP).
• Samhandlingen mot felles mål er kontraktfestet og foregår på en definert måte fram mot byggestart.
• Samhandlingen foregår i felles lokaler (prosjektkontoret på Tyttebærløkka).

DESEMBER

– Forprosjektrapporten fullføres. Til behandling i prosjekt- og sykehusstyret + Helse Sør-Øst (se april).

2017

FEBRUAR / MARS

– Mulig byggevedtak i Helse Sør-Øst-styret
Et såkalt B4-vedtak basert på forprosjekt. Dette er fjerde og siste beslutningspunkt i planprosessen. Følger etter utviklingsplan (B1), idéfaserapport (B2) og konseptfaserapport (B3).
– Rivearbeid i gang
Følgende bygninger rives miljøvennlig og skånsomt 2. kvartal 2017: Håkon V gate 17, 17b, 19, 19b, 21 + Tyttebærløkka barnehage.

DESEMBER

– Byggestart for Psykiatribygget
Psykiatribygget (10 800 kvm)
• Rommer sengeområder og poliklinikker for akutt- og alderspsykiatri.
• Samler enheter som i dag holder til i eldre bygninger i sykehusområdet og på Granli.
• Ambisjon: Optimale muligheter for behandling og drift – med løsninger som sikrer både åpenhet og skjerming.
• Nærhet til somatikken. Broforbindelse mellom Psykiatri- og Somatikkbygget.

Totalt: 354 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 47 standardrom og 31 unike rom. 91 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.
• 40 sengerom tilsammen, 10 av disse for alderspsykiatri.
• 24 av sengerommene er på 14 kvm
•16 sengerom har større areal og forbeholdes pasienter med behov for stell i seng.

2018

DESEMBER

– Psykiatribygget fullført

2019

MAI

– Byggestart for Somatikkbygget
Somatikkbygget (31 000 kvm) omfatter følgende hovedenheter:
• Akuttsenter med avklaringsenhet
• Barn og ungdom (1. etasje)
• Poliklinikk og dagbehandling (3. etasje)
• Nyfødtintensiv (4. etasje)
• Sengeområder (4. og 5. etasje)

Somatikkbygget knyttes sammen med det nye Psykiatribygget og eksisterende bygninger. Det får også landingsplass for helikopter.

Totalt 176 senger fordelt på:
• Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
• Lettpost: 16 senger
• Barn og ungdom: 24 senger
• Normalsenger (sengeområder): 106
Dagplasser i Somatikkbygget: 37
I alt 779 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og 74 unike rom. 90 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

2020

DESEMBER

– Utbyggingen fullført

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:35+00:00