Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

BIM: Fra 3D til 7D

BIM er i sterk utvikling, og Tønsbergprosjektet bidrar betydelig, skriver Karl Oscar Sandvik.

Når BIM – Bygningsinformasjonsmodellering – omtales, er det først og fremst den tredimensjonale rom-modellen det tenkes på. Den som vanligvis omtales som 3D BIM.

I Tønsbergprosjektet skal vi imidlertid gi et betydelig bidrag til å legge inn mye annen informasjon enn å beskrive den romlige geometrien.

Vi skal altså ikke bare være gode på det mer geometriske i BIM (B og M), men også gi I-en et mer konkret innhold enn vanlig. Det betyr at informasjon om objektenes egenskaper skal legges inn – og hvordan disse knyttes til funksjoner i bygget.

Vi skal prosjektere og bygge virtuelt og blant annet benytte 4D BIM til å illustrere byggeprosessen. Dette gir anledning til å planlegge  byggingen på en god måte som både er kostnadseffektiv, og reduserer farene for skader på mennesker og materiell, slik byggeplasser dessverre kan utsettes for.

Med 5D BIM skal vi også knytte byggekostnadene til modellen.

Vi snakker allerede om at vi sammen med sykehuset skal foreta ferdigbefaring av byggene mens de ennå bare finnes som en del av en virtuell modell i BIM-serveren. Dette vil bety mye for dialogen med sykehuset og for arbeidet med å oppnå funksjonelle løsninger, både for klinisk drift og for teknisk drift og vedlikehold.

Da melder spørsmålet seg: Hva om vi også klarer å modellere driften av sykehuset?

For den kliniske driften er det lang vei fram, men det vil nok komme en gang. Derimot er det langt lettere å tenke seg at det nå kan være mulig få innblikk i hvordan den tekniske driften påvirkes av de  løsningene som velges.

Samtidig beveger vi oss inn i forhold knyttet til 6D BIM, som omfatter bærekraft/energi, og til og med 7D BIM som tar for seg FDV (forvaltning, drift, vedlikehold).

Det er satt strenge energikrav til prosjektet. Energimerke A og passivhus er allerede et krav, og vi kartlegger om prosjektet skal miljøsertifiseres etter BREEAM Very Good, eller Excellent.

Denne skarpe fokuseringen på energibruk har ført til at vi har søkt Enova om støtte til en konseptutredning. Her består noe av oppgaven i å kvantifisere sensitiviteten på sentrale driftsparametre ved aktuelle løsninger. Eller med enklere ord: Hvordan vil valg av driftsform slå ut i energibruk for ulike tekniske løsninger? Og omvendt: Hvilken optimal driftsform får vi av ulike tekniske løsninger?

Det er mye en VVS-ingeniør kan. Men i dag er det dessverre slik at han ikke med tilfredsstillende nøyaktighet kan fortelle hvordan luft og energi fordeles og forplantes utover i bygget. Med bedre beskrivelser av for eksempel luftkanaler i detaljerte BIM-modeller, vil vi komme et langt skritt videre.

Tønsbergprosjektet ønsker å ta dette skrittet.

Karl Oscar Sandvik
Kvalitetsleder og
Lean Construction-rådgiver

2016-12-06T22:28:33+00:00